Opšti uslovi korišćenja D&B proizvoda

Opšti uslovi poslovanja

Bisnode d.o.o.,

Milutina Milankovića 7V, 11070 Beograd

(u daljem tekstu: Operater)

1. Predmet

Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuje se odnos između Operatera i pretplatnika u pogledu korišćenja Dun & Bradstreet pristupa internetu – DBAI i naručivanja Dun & Bradstreet Business proizvoda.

Sadržaj ovih Opštih uslova je sastavni deo ugovornog odnosa između Operatera i pretplatnika. Pretplatnici su u obavezi da se u potpunosti pridržavaju ovih Opštih uslova, kao i ograničenja navedenih u nastavku teksta.

2. Baze podataka

Operater obezbeđuje održavanje podataka u formi baza podataka. Kada odlučuje o obimu i metodu korišćenja baza podataka, Operater takođe uzima u obzir obim dobijenih prava trećeg lica u vezi sa korišćenjem pojedinačnih baza podataka.

Operater će naznačiti izvor informacija u okviru svojih proizvoda i usluga. Pretplatnici su u obavezi da se strogo pridržavaju dogovorenog metoda naznačavanja izvora podataka koje koristi Operater u pojedinačnim bazama podataka, proizvodima ili uslugama i da ga, shodno tome, koriste.

Operater je isključivi nosilac srodnih prava proizvođača baze podataka.

3. Dostupnost sistema

Operater održava Dun & Bradstreet globalne baze podataka tako što ih, po pravilu, čini dostupnim za korišćenje 24 sata dnevno, cele godine. Operater zadržava pravo na kratke prekide u pristupu u slučaju tehničkih razloga održavanja i zamene opreme. U slučaju razloga povezanih sa održavanjem, Operater takođe zadržava pravo na duže prekide u pristupu, ali, po pravilu, samo nedeljom.

4. Metod upravljanja

Korišćenje i pristup biće obezbeđeni 24 sata dnevno tokom cele godine, osim u slučajevima naznačenim u Članu 3 Opštih uslova poslovanja.

5. Kršenje pravila korišćenja

Operater zadržava pravo da ograniči ili prekine korišćenje lozinke u slučaju da posumnja na zloupotrebu iz koje je proisteklo kršenje Opštih uslova i da preduzme mere protiv onoga ko je prekršio pravo intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo tvoraca baze podataka) i druge odredbe, u skladu sa zakonom.

U slučaju kršenja pravila korišćenja, Operater zadržava pravo da preduzme sledeće mere protiv onih koji su ih prekršili:

– Pismena ili usmena opomena;

– Uvođenje tehničkih ograničenja pristupa;

– Raskid ugovora o korišćenju usluga.

U slučaju kršenja pravila korišćenja, sledeća procedura će se primeniti:

U slučaju da Operater posumnja na kršenje pravila korišćenja, ovlašćeno lice će kontaktirati pretplatnika da pribavi informaciju o metodu korišćenja usluge i razlozima za moguće odstupanje od pravila korišćenja usluge i opomenuti pretplatnika u slučaju neosnovanih razloga.

U slučaju nastavka kršenja pravila, Operater će uvesti tehničko ograničenje pristupa, što podrazumeva ograničenje toka podataka ili neki drugi metod korišćenja koji će omogućiti ograničenje zloupotrebe.

U slučaju nastavka kršenja pravila, Operater će poslati pretplatniku pismeno upozorenje pre nego što raskine ugovorni odnos. Nakon ponovljenog kršenja pravila, Operater će pokrenuti proceduru raskida ugovora tako što će pretplatniku poslati obaveštenje i otkazati lozinku za pristup uslugama.

Uprkos merama navedenim u daljem tekstu, pretplatnik će biti u obavezi da u potpunosti izmiri obaveze nastale pretplatom.

6. Ostala pravila korišćenja

Da bi se garantovalo kvalitetno korišćenje, pretplatnik se mora pridržavati svih uputstava i drugih pravila korišćenja primenljivih na pristup i korišćenje usluga, kako je objavljeno na internet sajtu u priručnicima i drugim brošurama ili na neki drugi prikladan način. Pretplatnik se obavezuje da će koristiti ime i lozinku koju mu dodeli operater za svako prijavljivanje. Operater zadržava pravo da promeni lozinku dodeljenu pretplatnicima. Operater se obavezuje da menja lozinke na način koji će pretplatnicima garantovati neprestano korišćenje usluge.

7. Početak pretplate

Pretplata se zasniva na:

– Telefonskoj porudžbini koju potvrđuju Operater i pretplatnik tako što će Operater poslati pretplatniku ispravno popunjenu zahvalnicu za porudžbinu preko elektronske pošte ili

– Ispravno popunjenoj onlajn narudžbenici ili

– Potpisanom ugovoru.

Operater se obavezuje da će pretplatniku poslati korisničko ime i lozinku u roku od jednog (1) do pet (5) dana od zasnivanja preplate, elektronskom ili običnom poštom. Ako pretplatnik već ima pretplatu ili ugovorni odnos, zahtev za lozinkom poslat elektronskom poštom važiće se kao validan zahtev za dodatnim lozinkama. Početak pretplate će biti istog ili narednog radnog dana, najkasnije, od dana kada je pretplatnik primio korisničko ime i lozinku.

8. Lista cena, troškova usluge i e-fakture

Primenljivi spisak cena usluga određuje Operater. Sve cene date su u evrima, ne uključujući PDV.

Spisak cena objavljen je na internet sajtu: http://search.bisnode.si/dnb/.

Pretplatnik će platiti taksu u iznosu i pod uslovima naznačenim u narudžbenici ili ugovoru. Nakon što je iskoristio sve kupljene tačke unutar važećeg perioda pretplate, pretplatnik može dokupiti dodatni paket tačaka; u suprotnom, sve dalje tačke naplaćuju se na osnovu spiska primenljivih cena (1 tačka = 1,00 EUR+PDV).

Ako pretplatnik ne poštuje obaveze određene ugovorom i ovim Opšte uslovima, Operater će, pored podrazumevane kamate, takođe imati pravo na povraćaj novca za opomene u skladu sa cenama Operatera,  i povraćaj novca za druge troškove naplate (na sudu ili van njega) u stvarnom iznosu, što uključuje, ali nije ograničeno na troškove istraživanja, advokatske takse i druge troškove naplate (na sudu ili van njega). U slučaju bilo kakvog sudskog postupka, ukljujuči stečajni postupak (prinudno poravnanje, bankrot) i postupka likvidacije, preplatnik će takođe izvršiti povraćaj novca Operateru, uključujući troškove sudskog postupka, advokatske takse, troškove istraživanja i druge troškove naplate (na sudu ili van njega).

Pretplatnik ovim putem ovlašćuje Operatera da pruža podatke u vezi sa ovim sporazumom trećim licima ako je to potrebno za implementaciju sporazuma i da vrši razna istraživanja u nadležnim nacionalnim i drugim službama, bankama, štedionicama i drugim finansijskim organizacijama i dozvoli ovim entitetima da proslede tražene podatke Operateru. Takođe, ovim pretplatnik izričito dozvoljava Operateru da vrši istraživanja i prikuplja njihove lične i druge informacije o njima, posebno u vezi sa zaposlenjem, pokretnom i nepokretnom imovinom, potraživanjima, kamatama, deonicama i ostalim hartijama od vrednosti, brojevima računa u bankama i platnim institucijama i drugim imovinskim, kućnim, poreskim brojevima i drugim informacijama koje poseduju trugi menadžeri baza podataka ako ih Operater nema ili ako ih pretplatnik nije sam pružio Operateru, a takvi podaci su neophodni da se postigne svrha ovih Opštih uslova i zaključenog ugovora. Operater će izbrisati lične i druge podatke iz svojih baza podataka kada je svrha ugovora postignuta ili kada period propisan za čuvanje takvih podataka istekne.

Pretplatnik se ovim putem izričito slaže da će faktura biti izdata i predata u elektronskoj formi na imejl adresu koju naznači pretplatnik. Pretplatnik se takođe može pretplatiti na e-fakturu u elektronskoj formi na onlajn banku pretplatnika. Prijem e-fakture u e-banci može naručiti pretplatnik koji je klijent banke koja omogućava prijem e-fakture i istovremeno korisnik onlajn ili e-banke.

9. Lozinka kao poslovna tajna

Pretplatnik se ovim obavezuje da će čuvati lozinku koju mu dodeli Operater kao poslovnu tajnu i da će se pobrinuti da je koriste samo ovlašćena lica. Pretplatnik će biti smatran odgovornim za bilo kakvu štetu koja nastane zbog neovlašćenog korišćenja lozinke od strane trećeg lica.

Pretplatnik će biti u obavezi da obavesti Operatera ako sumnja da lozinku koristi neovlašćeno lice. Operater će odmah dodeliti novu lozinku pretplatniku bez novčane naknade. Sve troškove koji nastanu zbog (potencijalne) zloupotrebe lozinke snosiće pretplatnik.

10. Odgovornost za korišćenje mreže komunikacije

Pretplatnik će sam biti odgovoran da koristi modeme i druge uređaje i javne mreže komunikacije u skladu sa svim odredbama, potvrdama, dozvolama, itd. Operater će samo obezbediti prikladnu opremu i nikako neće biti odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nelegalne radnje koje proizilaze iz neprikladne opreme ili ponašanja pretplatnika.

Operater neće biti odgovoran za prekid pristupa koji je nastao krivicom kompanije koja obezbeđuje pretplatniku pristup internetu. Operater će uraditi sve u svojoj moći da savetuje pretplatnika u vezi sa korišćenjem uređaja za komuniciranje. Operater neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnost koju pretplatnik pretrpeo zbog potencijalnih tehničkih problema ili prekida.

11. Pomoć za korišenje

Tokom redovnog radnog vremena, Operater će pružati besplatnu pomoć i savete za korišćenje telefonom, faksom ili elektronskom poštom.

12. Zaštita i korišćenje podataka

Operater će štititi sve podatke o pretplatniku kao poslovnu tajnu, uz sledeće izuzetke:

– Firma (ime) i registrovana kancelarija pretplatnika mogu biti objavljeni na spisku pretplatnika ili referentnim spiskovima;

– Firma (ime) i adresa pretplatnika može se koristiti pri pravljenju raznih spiskova za slanje obaveštenja putem elektronske ili obične pošte i takve spiskove drugi menadžeri ili korisnici informacije mogu proslediti ili ustupiti;

– Firma (ime) i adresa pretplatnika može biti uključena u baze podataka;

– Firma (ime) i adresa pretplatnika može se koristiti pri pravljenju raznih spiskova za slanje obaveštenja putem elektronske pošte. Operater neće ni u kom slučaju prosleđivati podatke o pretplatnicima u vezi sa sadržajem i finansijskim aspektom korišćenja.

13. Odgovornost za korišćenje podataka

Iako Operater smatra da su svi podaci kvalitetni, to ne znači da on preuzima na sebe odgovornost za celovitost i ažurnost podataka i softvera.

Po pravilu, podaci nisu rezultat nezavisnog istraživanja sprovedenog na zahtev pojedinačnog pretplatnika. Podaci se redovno pregledaju i ažuriraju.

Pretplatnik se slaže da svaka poslovna odluka manje ili više podrazumeva pretpostavku rizika i Operater ne snosi nikakvu odgovornost za taj rizik.

Pretplatnik se izričito slaže da Operater nije odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući gubitak profita ili neprijatnost koju pretplatnik može da iskusi zbog korišćenja podataka ili potencijalnih grešaka ili netačnih podataka.

Bez obzira na gorenavedeno, pretplatnik se izričito slaže da potpuna odgovornost pretplatnika, bez obzira na prirodu kršenja pravila, nikada neće preći sumu koju je pretplatnik platio tokom pretplate na podatke ili softver.

14. Prava intelektualne svojine

Broj D-U-N-S je svojina D&B i njome upravlja D&B. Uz dozvolu D&B, Operater dodeljuje pretplatniku ne-ekskluzivnu, trajnu i ograničenu dozvolu za korišćenje broja D-U-N-S samo u svrhu identifikacije i za internu poslovnu upotrebu pretplatnika. Gde je prikladno, pretplatnik može nazvati taj broj „D-U-N-S broj“, čime ukazuje na to da je D-U-N-S zaštitni znak D&B.

Informacije i softver poseduje D&B i one mogu uključiti autorska prava, poslovne tajne ili neke druge materijale koje stvara D&B uz veliki trud i značajan trošak. Pretplatnik ne može osporavati pravo D&B na informacije i softver i D&B vlasništvo u bilo kom svojstvu. Pretplatnik mora da označi sve kopije informacija i softvera sa oznakom D&B autorskog prava i prava svojine.

15. Zaštita podataka o autorskim pravima

Pretplatnik potvrđuje da je obavešten o instrukcijama i pravilima korišćenja i slaže se da će se pridržavati pravila i odredaba, naročito u oblasti zaštite autorskih prava. Pretplatnik ovim putem potvrđuje da će sve informacije i ostale usluge biti oslobođene zaštite autorskog prava ili će biti dostupne na korišćenje svima, tj. na javnom domenu ili besplatnom softveru, osim kada autor izričito zatraži suprotno. Takođe, nije dozvoljeno preuzimati komercijalni softver zaštićen autorskim pravom bez dozvole.

Pretplatnik se obavezuje da će se strogo pridržavati svih odredaba autorskog prava i sličnih prava Operatera i trećih lica koja poseduju prava na podatke ili baze podataka. Pretplatnik se obavezuje da neće menjati sadržaj podataka ili baza podataka i da neće koristiti podatke za stvaranje sopstvenih baza podataka.

16. Ograničeno korišćenje podataka

Pretplatnik se obavezuje da će podatke koristiti isključivo u sopstvene svrhe u skladu sa odredbama i ograničenjima naznačenim u narudžbenici ili u ugovoru i unutar granica kupljenih tačaka i broja korisnika naznačenih u narudžbenici ili ugovoru i da neće proslediti podatke trećim licima bez pismenog odobrenja Operatera.

Pretplatnik se obavezuje da neće dalje prosleđivati podatke, ili besplatno ili plaćanjem po prijemu menice u obliku ili za svrhe koje nisu u skladu sa Opštim uslovima.

Operater će za tehničku sigurnost baza podataka obezbediti sistem za sprečavanje neovlašćenog korišćenja i izvoza dela ili celih baza podataka. Pretplatnik se obavezuje da neće kopirati (uvoziti) delove ili cele baze podataka ni u kom slučaju i da neće koristiti softverske alate koji bi uzrokovali izvlačenje pojedinačnih podataka u velikoj meri, tj. podataka namenjenih za stvaranje nove baze podataka.

Pretplatnik se obavezuje da će koristiti baze podataka i usluge Operatera u skladu sa odredbama o izvoru pojedinačnih podataka ili baza podataka i da neće obeležavati podatke kao svoje (kao izvor podataka) ni u kom slučaju.

Pretplatnik će snositi odgovornost za štetu i krivičnu odgovornostu za korišćenje podataka u suprotnosti sa pravilima korišćenja i odredbama Opštih uslova i drugih priručnika i materijala i Operater će sprečiti pristup u slučaju kršenja, kao što je naznačeno u tački 5 Opštih uslova. Operater će preduzeti odgovarajuće mere protiv onoga ko prekrši pravila, u skladu sa zakonom.

Pretplatnik potvrđuje da neće koristiti korisnička imena i lozinke van naznačene oblasti i da neće prosleđivati podatke drugim licima van te oblasti.

Pretplatnik potvrđuje da će dozvoliti Operateru da pregleda lokacije ili kompjuterske sisteme na kojima se podaci i softver koriste, skladište ili prebacuju, uz prethodno obaveštenje i u toku redovnog radnog vremena.

17. Raskid pretplate

Osim ako nije dogovoreno drugačije, trajanje pretplate ili sporazuma će biti 1 (jedna) godina od datuma potpisa. Ako pretplatnik izričito pristane na automatsku obnovu pretplate kada potpusuje ugovor o pretplati, pretplata će se automatski obnoviti za pojedinačne periode od 1 (jedne) godine, osim ako pretplatnik ne raskine pretplatu napismeno pre nego što istekne svaki period jednogodišnje pretplate.

Naručene usluge ne mogu se raskinuti pre isteka punovažnosti narudžbenice ili ugovora. Pretplatnik se obavezuje da će platiti iskorišćene tačke (1 tačka = 1,00 EUR+PDV) u roku od sedam dana od potpisivanja ugovora o pretplati u slučaju raskida.

Operater će moći da raskine pretplatu u slučaju neizmirenih obaveza. Pretplatnik će o tome napismeno biti obavešten i imaće tri radna dana da izmiri obaveze prema Operateru.

U suprotnom, pretplatnik će biti u obavezi da u potpunosti izmiri obaveze koje proizilaze iz pretplate uprkos raskidu pretplate.

Bilo kakvo kršenje Opštih uslova će dovesti do raskida pretplate na kraju tekućeg meseca. U tom slučaju, Operater će povući lozinku pretplatnika prvog dana narednog meseca.

18. Amandmani na Opšte uslove

Operater zadržava pravo da ukine ili izmeni bilo koje opšte uslove navedene u ovom dokumentu bez ikakvog otkaznog roka. Pretplatniku se savetuje da redovno čita ove dokumente da bi bio odmah obavešten o bilo kakvim promenama. Ako pretplatnik nastavi da koristi baze podataka nakon bilo kakvih promena dokumenata, smatraće se da u potpunosti pristaje na sve promene napravljene u dokumentu, da se slaže sa njima, te da je u obavezi da ih se pridržava.

19. Rešavanje sporova

Svi sporovi koji proističu iz pravnog odnosa ili su u vezi sa njim strane će rešavati sporazumno; u slučaju neuspeha, spor će se rešavati u nadležnom sudu u Beogradu.

20. Punovažnost Opštih uslova

Odredbe ovih Opštih uslova biće takođe primenljive nakon raskida pretplate.

Ovi Opšti uslovi biće primenljivi od 01.02.2016.