Srebrna bonitetna izvrsnosti

check-mark-blue.png

Predstavlja poverenja vredan, kredibilan i nisko rizičan poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Natprosečna bonitetna vrednost kompanija koje već tri godine zaredom dostižu jedan od razreda bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA

check-mark-blue.png

Nosioci sertifikata bonitetne izvrsnosti mogu se pohvaliti ocenom

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Pravo na korišćenje međunarodno priznatog statusa srebrne izvrsnosti stiču kompanije koje zadovoljavaju kriterijume bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA tri godine zaredom.

Kompanije koje pokazuju srebrnu bonitetnu izvrsnost predstavljaju najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima: dobavljačima, kupcima, osiguravajućim društvima, bankama i drugim poslovnim partnerima. Zasniva se na finansijskim izveštajima i drugim dinamičnim pokazateljima kompanije i prognozira natprosečno bezbedno i uspešno poslovanje kompanije u narednih dvanaest meseci.

Šta je srebrna bonitetna izvrsnost?

Šta je srebrna bonitetna izvrsnost?

Kompanije sa srebrnom bonitetnom izvrsnošću posluju s natprosečnim rezultatima i ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće neželjenih događaja u narednih dvanaest meseci:

  • blokada, prinudno poravnanje ili likvidacija,
  • brisanje subjekta iz registra privrednih subjekata,
  • neprekidno blokiranje tekućih računa kompanije duže od 60 dana ili 90 dana.
Zašto je značajno dobiti srebrnu bonitetnu izvrsnost?

Zašto je značajno dobiti srebrnu bonitetnu izvrsnost?

Poslednjih godina smo u privredi beležili pozitivne trendove i uprkos tome je procenat kompanija koje su postizala standarde bonitetne izvrsnosti još uvek prilično nizak. Kompanije koje su tokom godina postizale i pokazivale konzistenciju uspešnosti poslovanja ove godine su se našle pred velikim izazovima. Failure score (FS) model, koji koristimo kao osnovu za proračune bonitetne izvrsnosti, je najpouzdanija ocena koju bismo mogli da pratimo u ovom trenutku kada je do predikcije teško doći. Sertifikati tako igraju naročito veliku ulogu prilikom sastavljanja konačne slike jer su kompanije sa visokim brojem bodova FS kompanije koja su se u najrigidnijim, najnesigurnijim i najnepredvidljivijim vremenima najbolje snašle i očuvale stabilnost.

Srebrna bonitetna izvrsnost kao indikator kvaliteta saopštava da je kompanija nepokolebljiva i onda kada uspostavljeno poslovanje prestaje da bude uspostavljeno. Kao ugledan pečat služi u jačanju ugleda uvek kada se čini da sve počinje od početka. Dodatnim presekom u privredi ističemo važnost tradicije postizanja standarda koji će sa aspekta održavanja i zaključivanja novih poslova obezbediti prednost po pitanju discipline plaćanja.

 

 

 

DOBITNICI SREBRNE BONITETNE IZVRSNOSTI

Proverite koje kompanije posluju natprosečno i upisane su u imenik bonitetne izvrsnosti.
Imenik bonitetno izvrsnih
Šta kažu dobitnici srebrne bonitetne izvrsnosti

Šta kažu dobitnici srebrne bonitetne izvrsnosti

Dobitnici sertifikata Srebrne bonitetne izvrsnosti otkrivaju tajne svog uspeha.

Pročitajte više

Paket sadrži Srebrni
Luksuzna plaketa
Sertifikat A4 uramljen u A3 formatu (srb)
Sertifikat A4 (eng + nem)
USB ključ s bonitetnim izveštajima preduzeća (srb + eng + nem)
Personalizovani pečat
Personalizovani elektronski logotip sertifikata za elektronsku komunikaciju sa klijentima (internet, potpisi u e-porukama) (srb)
Personalizovani elektronski logotip sertifikata za elektronsku komunikaciju sa klijentima (internet, potpisi u e-porukama) (eng + nem)
PR tekst za vašu izvrsnost – uz saglasnost nosioca sertifikata da bude pomenut - digitalno izdanje BLIC / DANAS
Objava sertifikata/rejtinga na portalu Boniteti.rs
Objava logotipa na web sajtu
Prava na korišćenje vektorskog logotipa srebrne izvrsnosti
Luksuzna kutija
Cena (EUR) bez PDV-a 1000 eur

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Bisnode garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti