Bonitetna izvrsnost

Predstavlja natprosečnu vrednost boniteta privrednih subjekata.
check-mark-blue.png

Zasniva se na finansijskim izveštajima subjekata za poslednju poslovnu godinu

check-mark-blue.png

Prognozira sigurnost poslovanja u narednih dvanaest meseci

check-mark-blue.png

Poslovni subjekat može ostvariti bonitetnu izvrsnost A, AA ili najvišu ocenu AAA

Šta je bonitetna izvrsnost?

Šta je bonitetna izvrsnost?

Bonitetna ocena izvrsnosti predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost privrednih subjekata. Zasnovana je na finansijskim izveštajima subjekata za poslednju poslovnu godinu i prognozira sigurnost poslovanja u narednih dvanaest meseci.

Bonitet izvrsnosti A, AA ili AAA

Bonitet izvrsnosti A, AA ili AAA

Poslovni subjekat može ostvariti bonitetnu izvrsnost A, AA ili najvišu ocenu AAA

  • A: poslovni subjekat spada u visoku klasu bonitetne izvrsnosti u Srbiji;
  • AA: poslovni subjekat spada u višu klasu bonitetne izvrsnosti u Srbiji;
  • AAA: poslovni subjekat spada u najvišu klasu bonitetne izvrsnosti u Srbiji.
Kompanije s bonitetnom izvrsnošću

Kompanije s bonitetnom izvrsnošću

Kompanije s bonitetnom izvrsnošću odlično posluju i ispunjavaju kriterijume za postizanje manje verovatnoće da će u narednih dvanaest meseci zabeležiti neki od sledećih događaja:

  • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju,
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra,
  • blokadu tekućih računa subjekta više od 60 dana bez prekida odnosno više od 90 dana s prekidima.

U međunarodnom okruženju je sertifikovanje već afirmisana praksa i na taj način poslovni subjekti dodatno učvršćuju svoj ugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Nosioci sertifikata tako stiču dodatno poverenje poslovnih partnera.

Imamo višegodišnju tradiciju u dodeli sertifikata bonitetne izvrsnosti u 19 evropskih zemalja u kojima poslujemo.

 

 

 

DOBITNICI BONITETNE IZVRSNOSTI

Pogledajte koje kompanije u srpskoj privredi posluju natprosečno.
Imenik bonitetno izvrsnih

Metodologija za određivanje bonitetne ocene izvrsnosti zasniva se na statističkim modelima koji prognoziraju verovatnoću stečaja, brisanja i blokade u narednih dvanaest meseci poslovanja privrednog subjekta.

Statistički modeli su razvijeni na osnovu finansijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata (zaduženost, likvidnost, uspešnost i efikasnost) za poslednje tri godine i na osnovu negativnih događaja (stečaj, brisanje, blokada) u izabranom periodu.

Finansijski pokazatelji su bili, za primerenije poređenje ostvarenih vrednost između subjekata, normirani s obzirom na veličinu sredstava ili celokupnih prihoda.

Rezultati statističkih analiza su pokazali da subjekti s relativno nižim udelom duga u finansiranju imaju manju verovatnoću da će u narednih 12 meseci zabeležiti stečaj, brisanje ili dužu blokadu tekućih računa.

Pomoću dobijenog sertifikata možete učvrstiti ugled kod postojećih klijenata i partnera i u široj poslovnoj javnosti. Možete ga koristiti kao dodatnu referencu na sajmovima, javnim tenderima i pri sticanju novih poslovnih partnera.

Bonitetna izvrsnost je tako potvrda dostignuća kompanije i garancija uspeha, verodostojnosti i pouzdanosti kompanije za klijente i poslovne partnere.

Bonitetnu ocenu izvrsnosti imaju samo najbolje kompanije koje postižu najviše standarde poslovne etike i koje su se u dužem periodu pokazale kao pouzdani partneri u pogledu platne sposobnosti, pouzdanosti isporuke i kvaliteta proizvoda i usluga.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti (Creditworthiness rating excellence) je afirmisan i u međunarodnom okruženju i zato je posebno pogodan za kompanije koje posluju ili žele da posluju s inostranstvom. Bonitetna izvrsnost je evropski priznata referenca finansijskog poslovanja kompanije koja omogućava lakše i brže poslovno odlučivanje s manje rizika.

Dokumentacija se izdaje na srpskom jeziku za domaće tržište i na engleskom i nemačkom jeziku za inostranstvo.

Sertifikat može dobiti isključivo poslovni subjekat, koji zadovoljava kriterijume i koji su se uvrstili na najviši deo lestvice bonitetne izvrsnoti.

Ukoliko želite da proverite vaš rejting, pošaljite nam podatke vašeg preduzeća na mejl adresu: aaa@bisnode.rs i proverićemo da li se nalazite u jednoj od kategorija bonitetne izvrsnosti.

 

Paket sadrži Basic Medium Exclusive
A4 sertifikat (srb) uramljen da da da
A4 sertifikat (eng) da da da
USB (Bonitetni izveštaji srb+eng) da da da
Elektronski logo (srb+eng) za elektronsku komunikaciju sa klijentima (web, potpisi u mailu) / da da
Personalizovani pečat / da da
Objava logotipa na sajtu / / da
Objava rejtinga na portalu Boniteti.rs / / da
Luksuzna kutija / / da
Vektorski logo / / da
Cena bez PDV-a 250 € 390 € 610 €

 

 

 

Kontaktiraj nas

Nazovite nas na

Forma Blok - AAA

Želite li steći sertifikat?

Automatska obnova pretplate

Ova narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Cene su izražene u EUR i bez PDV-a. Klijent je saglasan da se na osnovu narudžbenice izda račun u RSD prepačunato po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, obavezuje se da će plati iznos u roku od sedam dana od datuma prijema računa. Narudžbenica je važeća za period od jedne godine. Pretplata važi godinu dana i na kraju definisanog perioda se automatski produžava, ukoliko se klijent odlučio za automatsku obnovu pretplate. Ukoliko klijent želi da odustane od pretplate neophodno je da podnese zahtev za otkazivanje, najkasnije 15 dana pre isteka ugovorenog perioda. Zahtev se podnosi pisanim putem na e-mail: info@bisnode.rs. Za sadržaj i tačnost odgovara kupac svojim potpisom. Potpisivanjem ove narudžbenice kupac izjavljuje da je upoznat sa opštim uslovima koji koji regulišu upotrebu proizvoda i deklaraciju o zaštiti ličnih podataka i prihvatate da se lični podaci i druge informacije pribavljene iz javnih poslovnih registara objave na našim portalima.  Kompanija Bisnode garantuje da će podaci biti prikupljeni, obrađeni i zaštićeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, i pravo da nas kontaktirate ukoliko želite da vidite, ispravite, promenite ili ažurirate lične podatke u bazi naše kompanije. Data saglasnost važi i u slučaju promene ovlašćenih osoba i prenosa kompanije na druge kompanije. Podaci će se koristiti za poslovne portale i sve srodne proizvode. Opšti uslovi i privatnost ličnih podataka objavljeni su na našem portalu www.bisnode.rs. Za sve eventualne sporove između davaoca usluge i korisnika nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Pročitajte Opšte uslove koriščenja sertifikata bonitetne izvrsnosti