Sa kim delimo vaše podatke?

Pre prenosa podataka, pregledamo sve nacionalne i regionalne zakone kako bismo osigurali da su ispunjene sve obaveze i zahtevi.
IMAMO NOVE BILANSE!

Za 135.000 pravnih lica, od čega je oko 40.000 privrednih društava (pretežno mikro i malih pravnih lica) i oko 95.000 preduzetnika.
Od danas ih možete pogledati na našem portalu poslovna.rs

Podatke delimo sa našim korisnicima koji kupuju naše proizvode. Pre bilo kog prenosa, Bisnode će pregledati zahteve prema nacionalnom pravu za obradu i zaštitu podataka o ličnosti. To radimo kako bismo utvrdili i naše i obaveze primaoca (takođe primalaca u drugim zemljama) i da bismo osigurali da ti zahtevi budu ispunjeni.

Takođe možemo da otkrijemo vaše podatke poslovnim partnerima i nezavisnim dobavljačima koje angažujemo. To činimo kako bismo pružili usluge koje obuhvataju obradu podataka u naše ime. Zadržavamo pravo da u potpunosti sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona ili za potrebe sudskog naloga na osnovu kog se zahteva da otkrijemo identitet ili druge podatke o korišćenju vezane za bilo kog korisnika naših veb-sajtova ili proizvoda.

Saznajte o tome šta činimo da bismo zaštitili vaše podatke.

Industrije

Industrije

Naši korisnici rade u raznim industrijama, kao što su:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Rudarstvo
 • Prerađivačka industrija
 • Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
 • građevinarstvo
 • gotovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
 • saobraćaj i skladištenje
 • usluge smeštaja i ishrane
 • informisanje i komunikacije
 • finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
 • Poslovanje nekretninama
 • Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
 • Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
 • Obrazovanje
 • Zdravstvena i socijalna zaštita
 • Umetnost; zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne delatnosti
 • Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
 • Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Izvan Evropske unije

Bisnode će prenositi samo podatke o ličnosti subjektima izvan Evropskog ekonomskog prostora u obimu u kom te zemlje mogu da obezbede adekvatan stepen zaštite za vaše podatke o ličnosti. Na primer, verujemo da adekvatan stepen zaštite jeste ako se podaci o ličnosti prenose nekom subjektu u SAD koji poštuje Štit privatnosti ili EU model klauzule.