Više o našim legitimnim interesima

Uravnotežavanje našeg interesa sa vašom privatnošću

Kada Bisnode koristi legitimni interes kao pravni osnov za obradu podataka to uvek osiguravamo obavljanjem procene kojom se potvrđuje i uravnotežuje naš interes za obradom podataka sa pravom tog pojedinca na privatnost.

Uopšteno govoreći, ta procena se sastoji iz narednog:

  • opis legitimnog interesa kompanije Bisnode i ocena da li je obrada podataka neophodna i srazmerna za datu svrhu;

  • uticaj na pojedince i da li oni opravdano očekuju šta će se desiti s njihovim podacima, kao i koliko su ti podaci osetljivi, koliko podataka se koristi i kako se obrađuju;

  • dodatne uspostavljene zaštitne mere koje bi mogle da ograniče uticaj na pojedince, kao što je smanjivanje količine podataka, tehnologije za unapređivanje privatnosti; povećana transparentnost, pravo na odbijanje i prenosivost podataka.

Zapis o ovoj proceni se čuva kako bismo mogli da pokažemo koja smo razmatranja uzeli u obzir. Kada sprovodimo ovu procenu, zahtevamo da svi zahtevi za prava pojedinaca budu ispunjeni. Takođe primenjujemo tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili podatke pojedinaca.

Legitimni interes kompanije Bisnode u direktnom marketingu

Legitimni interes kompanije Bisnode u direktnom marketingu

Bisnode usluge u okviru direktnog marketinga služe da se uverimo da naši korisnici imaju dovoljno informacija da ciljaju prave korisnike pravom porukom, pomoću podataka koji su ažurni. Bisnode pruža usluge ažuriranja podataka o korisnicima.

Direktni marketing je od suštinskog značaja za većinu preduzeća kako bi raširila poruke o svojim proizvodima.

Usluge kompanije Bisnode našim korisnicima u okviru direktnog marketinga osiguravaju da podaci koje koriste naši korisnici budu ažurirani i da korisnici imaju dovoljno informacija kako bi ciljali prave korisnike pravom porukom. Iz tog razloga, dobavljači podataka poput kompanije Bisnode održavaju velike baze podataka o populaciji ljudi ili B2B informacijama.

Potreba korisnika kompanije Bisnode jeste da budu u mogućnosti da pronađu i pravilno ciljaju pojedince ponudama proizvoda. Takođe imaju potrebu da znaju više podataka o pojedincima nego što su kontakt podaci kako bi personalizovali ponude, ciljali ih u pravo vreme (kada je najverovatnije da će biti zainteresovani za datu ponudu) i preko pravih kanala. Iz tog razloga, uglavnom je potrebno više informacija izgrađenih na statistici kao što su npr. različiti stilovi života.

Legitimni interes kompanije Bisnode u profilisanju za marketinške svrhe

Legitimni interes kompanije Bisnode u profilisanju za marketinške svrhe

Usluge kompanije Bisnode u okviru profilisanja za marketing imaju za cilj da podrže naše korisnike kako bi bolje ciljali korisnike i potencijalne korisnike. Profilisanje u okviru kompanije Bisnode se uglavnom obavlja na osnovu statistike i neidentifikujućih podataka o pojedincu.

Profilisanje se definiše kao svaki oblik obrade sa namerom da se ocene određeni lični aspekti nekog pojedinca, posebno da bi se analizirale ili predvidele lične preferencije, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanje.

Usluge kompanije Bisnode u okviru profilisanja za marketing imaju za cilj da podrže naše korisnike kako bi bolje ciljali korisnike. Poznavanje korisnika će dovesti do ispravnije ciljanog marketinga, čime se izbegava da do pojedinca stignu nevažne informacije. Ciljani marketing mnogo puta daje veći prihod na uloženi novac nego neciljani marketing. Dodavanje pravih promenljivih za profilisanje listi korisnika će pomoći da se ovo postigne.

Legitimni interes kompanije Bisnode u verifikaciji i kontroli

Legitimni interes kompanije Bisnode u verifikaciji i kontroli

Usluge kompanije Bisnode u okviru podataka i potvrde imaju za cilj da se osigura pravni zahtev kako bi podaci o korisnicima bili ažurirani. Iz tog razloga, dobavljači podataka kao što je i Bisnode održavaju velike baze podataka o populaciji ljudi ili B2B informacijama. Bisnode pruža usluge ažuriranja podataka o korisnicima.

Potreba korisnika kompanije Bisnode za uslugama verifikacije i kontrole je uglavnom zasnovana na zahtevu da podaci budu ažurirani, ali i za dodavanje novih informacija. Dodatne informacije se uglavnom koriste da se krajnji korisnik bolje upozna. S boljim poznavanjem, ciljani marketing može biti sproveden ispravnije, čime se izbegava da do pojedinca stignu nevažne informacije. Naši korisnici takođe imaju potrebu da potvrde da npr. neki novi korisnik postoji, kako bi se izbegli slučajevi prevare.