• Serbia
  • Group

Prijava

Pristupna tačka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA

O proizvodu Poslovna.rs

Poslovna.rs je vodeći poslovni portal koji nudi jedinstven i potpuni pregled srpskog tržišta. Više od 975.000 privrednih subjekata, od toga preko 483.536 aktivnih, 686.000 preduzetnika, njihovu povezanost, finasije, likvidnost, kreditni limit, kreditnu maržu, suđenja, finasijski lizing...